Uvodno

Ta pravila oz. Splošni pogoji določajo obveznosti, pravice in pogoje za uporabo Mobilne aplikacije »I-TROPHY«, katere Izdajatelj je družba M PUP Transport in Logistika d.o.o., skrajšana firma M PUP d.o.o., matična številka: 7191090000, davčna številka SI 63449145, Šmartno v Tuhinju 23, 1219 Laze v Tuhinju in veljajo za vsako aktualno različico Mobilne aplikacije ter s tem za vse nadgradnje in/ali nove različice in/ali kakršnekoli druge spremembe Mobilne aplikacije, kot tudi za uporabo spletne strani »www.i-trophy.com«.

Objavljeni so na spletni strani Izdajatelja na naslovu »www.i-trophy.com«.

Tehnično izvedbo, tehnično podporo ter podporo Uporabnikom izvaja BEPET STUDIO, izdelava spletnih strani, Jure Benkovič, s.p., matična številka: 8649235000, davčna številka 55267165, Novi trg 24, 1241 Kamnik.

Pomen izrazov

Geslo pomeni kombinacijo črk in/ali številk in/ali drugih znakov, ki jo za vstop v Mobilno aplikacijo in/ali Spletno stran Uporabnik določi pri Registraciji ali spremeni po Registraciji ter ki omogoča Prijavo v Mobilno aplikacijo in/ali Spletno stran;

Elektronski naslov pomeni elektronski naslov, ki ga Uporabnik uporabi pri Registraciji in Prijavah v Mobilno aplikacijo in/ali Spletno stran...

Izdajatelj pomeni družbo M PUP Transport in Logistika d.o.o., skrajšana firma M PUP d.o.o., matična številka: 7191090000, davčna številka SI 63449145, Šmartno v Tuhinju 23, 1219 Laze v Tuhinju;

Mobilna aplikacija pomeni aplikacijo »I-TROPHY«;

Pametni telefon pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje Mobilne aplikacije;

Prijava pomeni vsak vpis Uporabnika v bazo podatkov Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani po Registraciji, ko baza podatkov že vsebuje podatke Uporabnika in je Uporabnikov elektronski naslov že potrjen v bazi podatkov ter je uporabniški račun že aktiviran. Prijava tako pomeni, da je za vstop in vpogled v Mobilno aplikacijo in/ali Spletno stran potrebno vpisati le Elektronski naslov in Geslo Uporabnika.

Razvijalec pomeni Jure Benkovič, s.p., matična številka: 8649235000, davčna številka 55267165, Novi trg 24, 1241 Kamnik

Registracija pomeni prvotni vpis Uporabnika v bazo podatkov Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani, kjer Uporabnik vpiše svoje zahtevane podatke, poda soglasje k Splošnim pogojem in potrdi seznanjenost z njihovo vsebino. Z Registracijo nastane uporabniški račun za uporabo v Mobilni aplikaciji in/ali na Spletni strani;

Splošni pogoji pomeni vsakokrat veljavno različico teh SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE MOBILNE APLIKACIJE »I-TROPHY« TER POLITIKE ZASEBNOSTI;

Spletna stran pomeni vsakokrat veljavno različico teh SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE MOBILNE APLIKACIJE »I-TROPHY« TER POLITIKE ZASEBNOSTI;

Uporabnik pomeni fizično osebo, ki uporablja Mobilno aplikacijo in/ali Spletno stran v skladu s Splošnimi pogoji;

O Mobilni aplikaciji in Spletni strani

Mobilna aplikacija je namenjena fotografiranju in deljenju fotografij lovskih trofej med posameznimi Uporabniki ter nadalje ocenjevanju posameznih lovskih trofej. Omogoča Uporabnikom fotografiranje ulovljene lovske trofeje in deljenje le-te s preostalimi Uporabniki ter ocenjevanje naloženih fotografij lovskih trofej drugih Uporabnikov.

Spletna stran je namenjena informacijam o Mobilni aplikaciji ter omogoča možnost plačila naročnine za Mobilno aplikacijo.

Mobilno aplikacijo lahko uporabljajo fizične osebe, ki so dopolnile 15 let starosti in so polno poslovno sposobne.

Elektronski naslov in Geslo posameznega Uporabnika sta vezana na osebo Uporabnika, ki mora onemogočiti tretjim osebam uporabo Mobilne aplikacije z njegovimi identifikacijskimi podatki in sicer ne glede na to ali Uporabnik Mobilno aplikacijo uporablja brezplačno ali na podlagi plačane naročnine. Posamezni Uporabnik ima lahko zgolj en registriran uporabniški račun. Uporabniški račun je neprenosljiv.

Uporaba Mobilne aplikacije je brezplačna, razen v primeru nakupa razširjenega enoletnega dostopa iz naslednjega odstavka. Brezplačna uporaba Mobilne aplikacije omogoča po eno (1) fotografiranje, po eno (1) deljenje in po eno (1) ocenjevanje ene (1) lovske trofeje ter neomejeno ogledovanje drugih posredovanih in naloženih lovskih trofej v Mobilno aplikacijo.

Uporaba Spletne strani je brezplačna.

Uporabnik lahko kupi razširjeni enoletni dostop do Mobilne aplikacije, ki mu omogoča neomejeno fotografiranje, deljenje in ocenjevanje lovskih trofej. Cena enoletnega dostopa oz. naročnine znaša 24,99 EUR. Plačilo je mogoče opraviti v enkratnem znesku preko ponujene opcije znotraj same Mobilne aplikacije ali preko Spletne strani, kjer se Uporabnik vpiše z enakimi podatki (Elektronski naslov in Geslo) kot v sami Mobilni aplikaciji. Plačilo je mogoče z bančno kartico Mastercard, Visa ali American Express. Glede samega plačila veljajo določbe spodnjega razdelka »Plačila v Mobilni aplikaciji«.

Plačane naročnine Uporabnik ne more zahtevati nazaj v nobenem primeru, niti če Mobilno aplikacijo neha uporabljati ali če je iz kakršnegakoli razloga izbrisan ali deaktiviran njegov uporabniški račun ali kakorkoli drugače Uporabniku onemogočena ali ovirana uporaba Mobilne aplikacije.

Plačilo naročnine omogoča Uporabniku uporabo razširjenega dostopa, torej neomejeno fotografiranje, deljenje in ocenjevanje lovskih trofej, od trenutka plačila do konca dne v naslednjem koledarskem letu, ki datumsko ustreza dnevu plačila naročnine za razširjeni dostop. Po izteku enoletnega razširjenega dostopa lahko Uporabnik uporablja Mobilno aplikacijo v brezplačni različici, tj. brez vsebin in možnosti, ki jih omogoča razširjeni dostop ali pa podaljša razširjeni dostop po ceni in pogojih, ki bodo veljali na dan podaljšanja razširjenega dostopa. Uporabnik lahko podaljša razširjeni dostop tudi pred pretekom. Mobilna aplikacija Uporabnika obvesti o možnosti podaljšanja razširjenega dostopa.

Prijava

S Prijavo lahko Uporabnik dostopa do omejene ali polne funkcionalnosti Mobilne aplikacije, ki je odvisna od plačila letne naročnine ter do možnosti plačila letne naročnine preko Spletne strani. Uporabnik se v Mobilno aplikacijo Prijavi s svojim uporabniškim računom, ki ga ustvari ob prvi uporabi Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani v postopku Registracije.

Registracija

Uporabnik mora pri Registraciji ustrezno označiti, da je skrbno prebral Splošne pogoje ter da se z njimi strinja in jih v celoti sprejema. Prav tako mora Uporabnik pri Registraciji potrditi, da izpolnjuje ostale pogoje za uporabo Mobilne aplikacije, določene s Splošnimi pogoji.

Pri Registraciji mora Uporabnik vnesti obvezne podatke in s tem izpolniti obvezna polja v Mobilni aplikaciji in/ali Spletni strani. Obvezni podatki so nujno potrebni za Prijave in uporabo Mobilne aplikacije ter za druge vrste obdelav, skladno z namenom in pravnimi podlagami, in se vpišejo v polje, označeno kot obvezno. V primeru, da Uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka v postopku Registracije, ne bo mogel uspešno dokončati postopka Registracije in posledično ne bo mogel ustvariti uporabniškega računa ter uporabljati Mobilne aplikacije.

Izbris uporabniškega računa

Uporabnik lahko zahteva izbris uporabniškega računa preko brezplačnega elektronskega sporočila na naslov support@bepet.org. Po pravilno podani zahtevi za izbris in njeni obravnavi, bo uporabniški račun Uporabnika deaktiviran in izbrisan. Zahteva za izbris uporabniškega računa je nepreklicna, Uporabnik pa lahko v skladu s Splošnimi pogoji ustvari nov uporabniški račun. V kolikor uporabnik opravi preklic oziroma izbris uporabniškega računa pred potekom obdobja, za katerega ima zakupljeno naročnino v Mobilni aplikaciji, uporabnik ni upravičen do vračila naročnine.

Tehnične zahteve

Uporabnik lahko Mobilno aplikacijo prenese na svoj Pametni telefon preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije in sicer:

- za Pametne telefone z operacijskim sistemom iOS preko mobilne trgovine App Store,
- za Pametne telefone z operacijskim sistemom Google Android preko mobilne trgovine Google Play Store.

Tudi pri brezplačni uporabni Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani mora Uporabnik zagotoviti morebitno plačilo prenosa podatkov za naložitev Mobilne aplikacije na Pametni telefon, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba Mobilne aplikacije sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za prenos podatkov v tujini. Vse stroške prenosa podatkov in druge morebitne stroške v zvezi z naložitvijo Mobilne aplikacije krije Uporabnik sam.

Tudi pri brezplačni uporabni Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani mora Uporabnik zagotoviti morebitno plačilo prenosa podatkov za naložitev Mobilne aplikacije na Pametni telefon, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba Mobilne aplikacije sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za prenos podatkov v tujini. Vse stroške prenosa podatkov in druge morebitne stroške v zvezi z naložitvijo Mobilne aplikacije krije Uporabnik sam.

Za prenos in uporabo Mobilne aplikacije je priporočena uporaba LTE ali 3G omrežja ali fiksnega elektronskega komunikacijskega omrežja (stacionarni internet). Pri počasnejši internetni povezavi je prenos in uporaba aplikacije sicer mogoča, vendar se Mobilna aplikacija prenaša dlje časa oz. je njeno delovanje lahko upočasnjeno. Mobilna aplikacija deluje na operacijskih sistemih: iOS 10 in novejših (Apple) ali Android 5.0 in novejših (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

Plačila v Mobilni aplikaciji

Nakup enoletne naročnine za uporabo Mobilne aplikacije poteka preko internega plačilnega sistema operacijskega sistema Pametnega telefona Uporabnika, tj. Google Pay ali Apple Pay.

V postopku nakupa enoletne naročnine za uporabo Mobilne aplikacije, se Uporabniku kot plačilno sredstvo ponudi tisto plačilno sredstvo, ki ga je Uporabnik vključil v posamezni plačilni sistem operacijskega sistema svojega Pametnega telefona. Uporabnik izvede nakup z uporabo izbranega plačilnega sredstva preko postopka vsakokratnega ponudnika plačilnega sistema.

Izdajatelj jamči in zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost implementacije plačilnega sistema v okviru Mobilne aplikacije. Za sam postopek plačila in nakupa pa Izdajatelj ne odgovarja, saj gre pri tem za plačilne sisteme tretjih oseb, za katere Izdajatelj ne odgovarja.

Uporabnik lahko enoletno naročnino za Mobilno aplikacijo prav tako izvede preko Spletne strani, kjer je plačilo mogoče z bančno kartico Mastercard, Visa ali American Express. Izdajatelj v okviru te možnosti plačila zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos osebnih in ostalih transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Za varne avtorizacije in transakcije z bančnimi karticami ter samo plačilo izvaja družba Stripe v skladu s svojimi pogoji poslovanja in 3D secure 2.0 protokolom oziroma drugim načinom močne avtentikacije strank, ki ga določi Izdajatelj plačilnega sredstva. Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu. Varnost nakupa je zagotovljena ob upoštevanju vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Podpora Uporabnikom

Uporabnik se lahko v zvezi z delovanjem oziroma nedelovanjem Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani ter v primeru drugih vprašanj povezanih z Mobilno aplikacijo obrne na tehnično podporno osebje preko brezplačnega elektronskega sporočila na naslov support@bepet.org. Uporabnik bo v najkrajšem možnem času prejel odgovor na svoje vprašanje oz. bo Izdajatelj skupaj z Razvijalcem v najkrajšem možnem času skušal odpraviti kakršnokoli morebitno napako v delovanju Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani.

Omejitev odgovornosti

Izdajatelj v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev Uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani, ampak si za nemoteno delovanje Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani zgolj prizadeva

V Mobilni aplikaciji in/ali Spletne strani se za posamezne funkcionalnosti le-te (zlasti plačilni sistem znotraj Mobilne aplikacije oz. plačilni sistem dostopen preko Spletne strani) uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije tretjih oseb. Za uporabo teh storitev in/ali aplikacij veljajo pogoji uporabe te zunanje storitve in/ali aplikacije, kot so določene za posamezno zunanjo storitev in/ali aplikacijo, Izdajatelj pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev. Izdajatelj prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek teh zunanjih storitev in/ali aplikacij tretjih oseb.

Izdajatelj ni odgovoren za morebitno občasno nedelovanje Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka, kar bi lahko izviralo iz uporabe Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani. Izdajatelj iz tega naslova in prav tako ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi morebiti izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini znotraj Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani.

Uporaba in podani podatki v Mobilni aplikaciji in/ali Spletne strani so zgolj informativne narave, zato Izdajatelj ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Zlasti in predvsem to velja za vse objave Uporabnikov

Uporabnik odgovarja za njegovo vsakršno aktivnost znotraj Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani. Ob vsakršni uporabi Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani v nasprotju s Splošnimi pogoji ali utemeljenem sumu, da je do tovrstne uporabe prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti Izdajatelja preko elektronskega sporočila na naslov support@bepet.org. Izdajatelj ni odgovoren za škodo, ki bi jo Uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali Gesla, s katerim je registriran oz. prijavljen v Mobilno aplikacijo in/ali Spletno stran.

Izdajatelj ne odgovarja za morebitne napake in morebitno škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere Uporabnika, npr. ob Registraciji ali Prijavi v Mobilno aplikacijo in/ali Spletno stran. Obenem si Izdajatelj pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebino Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani. Uporabnik uporablja Mobilno aplikacijo in/ali Spletno stran na lastno odgovornost, pri čemer morajo Uporabniki sami poskrbeti za ustrezno in potrebno zaščito podatkov na svojem Pametnem telefonu na katerem imajo naloženo in uporabljajo Mobilno aplikacijo in/ali Spletno stran.

Izdajatelj lahko po lastni presoji iz katerihkoli razlogov preneha zagotavljati Mobilno aplikacijo in/ali Spletno stran. Izdajatelj se v tem primeru zavezuje o tem na primeren način pravočasno obvestiti vse Uporabnike. Izdajatelj si pridržuje pravico deaktivirati in izbrisati uporabniški račun oziroma onemogočiti uporabo Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani ter zahtevati povrnitev vse morebitne škode v primeru utemeljenega suma uporabe Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani v nasprotju s Splošnimi pogoji.

Nadgradnja Mobilne aplikacije

Izdajatelj si pridržuje pravico stalno objavljati nove različice Mobilne aplikacije, brez predhodnega obvestila ali dovoljenja Uporabnikov, tako iz naslova tehničnih kot funkcionalnih nadgradenj Mobilne aplikacije. Izdajatelj bo o morebitnih novih različicah Mobilne aplikacije Uporabnike obvestil po pripravljeni in objavljeni nadgradnji, preko Mobilne aplikacije same ali preko platforme, preko katere je bila Mobilna aplikacija naložena. Skladno z Uporabnikovimi nastavitvami Pametnega telefona (zlasti glede posodabljanja mobilnih aplikacij), lahko pride tudi do samodejne posodobitve Mobilne aplikacije.

Obveznosti Uporabnika

Uporabnik se obvezuje, da le-te ne bo uporabljal v nedovoljen ali nezakonit namen oziroma, da bi pri uporabi Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani kakorkoli nasprotoval Splošnim pogojem. Uporabnik ne sme Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani uporabljati na način, s katerim bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil Mobilni aplikaciji in/ali Spletni strani ali Izdajatelju kot tudi tretjim osebam in/ali njihovemu premoženju.

Uporabnik se zavezuje, da bo Mobilno aplikacijo in/ali Spletno stran uporabljal skladno s Splošnimi pogoji ter da bo zagotavljal tajnost in varnost gesel.

Zlasti se Uporabnik obvezuje, da bo Mobilno aplikacijo uporabljal na moralno sprejemljiv način in sicer tako, da posredovane fotografije, ki jih bo naložil na Mobilno aplikacijo, ne bodo predstavljale mučenja živali in/ali nezakonitega ravnanja z živalmi. Prav tako se mora Uporabnik vzdržati nalaganja fotografij na Mobilno aplikacijo, ki bi bile krvoločne, krute ali na kakršenkoli drug način takšne, da iz videza fotografije izhaja, da ne zasleduje namena Mobilne aplikacije (tj. deljenje in ocenjevanje lovskih trofej z drugimi Uporabniki). Fotografije, ki ne zasledujejo tega namena niso združljive z namenom Mobilne aplikacije ter jih lahko izvajalec brez obvestila Uporabniku in brez dovoljenja Uporabnika odstrani, Uporabniku pa onemogoči uporabo Mobilne aplikacije ali pa izbriše in deaktivira uporabnikov račun..

Uporabnik z naložitvijo fotografije na Mobilno aplikacijo Izdajatelju jamči, da gre pri vseh posredovanih fotografijah za njegovo v celoti originalno in izvirno delo, na katerih ima on izključno vse avtorske pravice, da nobenih avtorskih pravic ni prenesel niti ne bo prenesel na druge osebe in da s posredovano fotografijo, nikakor ne gre za predelavo in/ali uporabo obstoječih del. Dodatno Uporabnik Izdajatelju z naložitvijo fotografije na Mobilno aplikacijo zagotavlja, da ima pri vseh posredovanih in/ali uporabljenih materialih, delih, vsebinah, tekstih, fotografijah in drugih avtorskih delih, ki jih naloži na Mobilno aplikacijo vse ustrezne avtorske in druge pravice intelektualne lastnine (vključno z morebitnim imetništvom znamk in licenca) ter vse druge ustrezne pravice za posredovanje del Izdajatelju.

Uporabnik Izdajatelju za vsako kršitev jamstva iz zgornjih odstavkov v celoti in neomejeno odškodninsko odgovarja za vso škodo, ki bi nastala zaradi omenjenih kršitev Izdajatelju in za škodo, ki bi nastala tretjim osebam, v primeru, da bi te tretje osebe terjale odškodnino od Izdajatelja in/ali bi uveljavljale kakršne koli druge zahtevke do Izdajatelja iz tega naslova.

V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali Gesla je Uporabnik dolžan obvestiti Izdajatelja na elektronski naslov support@bepet.org. Izdajatelj ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani s strani Uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe Gesla izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov drugih Uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do Mobilne aplikacije …).

Pravice intelektualne lastnine

Vsi podatki, podobe, programska koda ter druge informacije v okviru Mobilne aplikacije in/ali Spletne strani so predmet avtorskih in sorodnih pravic ter pravic industrijske lastnine Izdajatelja in/ali Razvijalca, kot to opredeljuje relevantna zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih in sorodnih pravic ter pravic industrijske lastnine.

Z Registracijo oz. vsakokratno Prijavo v Mobilno aplikacijo, Uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico uporabe Mobilne aplikacije izključno na svojem Pametnem telefonu in izključno za namen za katerega je Mobilna aplikacija ustvarjena. Pravica do uporabe Mobilne aplikacije velja zgolj v nekomercialne namene. Izdajatelj tako na Uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, prav tako pa mu ne daje pravice do uporabe celostne grafične podobe in/ali same programske kode, ki je v lasti oz. imetništvu Izdajatelja in/ali Razvijalca. Prepovedano je izdelovanje kopij Mobilne aplikacije, kakršnihkoli podatkov iz podatkovne baze Mobilne aplikacije, namestiti Mobilne aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati Mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje Mobilne aplikacije in/ali njene programske kode.